กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ NNSPLimsPlus V.2.2.1/2021
       
       
  Login Name :  
  Password :  
     
       
แบบฟอร์มขอใช้บริการ
 
Username และ Password จะให้เจ้าหน้าที่ของ รพ. รับผิดชอบแห่งละ 1 คน แต่การใช้ Username และ Password สามารถบริหารจัดการใช้ร่วมกันภายใน รพ. ได้
 
     
 Developed By G-Able. Version V.2.2.1/2021