กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ NNSPLimsPlus Version 2.5.1/2021
       
       
  Login Name :  
  Password :  
     
       
แบบฟอร์มขอใช้บริการ
 
ผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างวันที่ 14/12/2564 ถึง 17/01/2565 อยู่ระหว่างการนำข้อมูลเข้าระบบ
จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 14/02/2565 จึงแจ้งเพื่อทราบ
 
     
 Developed By G-Able. NNSPLimsPlus Version 2.5.1/2021